Algemene voorwaarden

Klik hier om de Algemene Voorwaarden te downloaden in PDF formaat.

Ondernemingsgegevens

Verhaeghe Solutions BVBA
Posterijlaan 23
8740 Pittem (België)
BTW BE0508.994.533
RPR Gent afdeling Brugge
info@verhaeghe.be
Tel. +32 51 46 62 50

Gebruikte merknaam: Textiel Verhaeghe

1. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de 'Voorwaarden') zijn van toepassing op elke bestelling die via de webshop www.verhaeghe.be wordt uitgevoerd.
Andersluidende voorwaarden uitgaande van de koper worden als niet bestaande beschouwd behoudens uitdrukkelijke schriftelijke instemming vanwege de verkoper.

Van de voorwaarden kan niet stilzwijgend worden afgeweken. Het louter gedogen van een gedraging van de koper in strijd met de Voorwaarden houdt geen afstand in van de inhoud van de Voorwaarden door de verkoper.

2. Aanbod en prijs

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met de verkoper.

Verhaeghe Solutions BVBA is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Het aanbod en de prijzen zijn enkel geldig op de dag waarop de webshop bezocht wordt, en dit tot uitputting van de voorraad van de verkoper of diens leveranciers.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

De verkoper behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de verkoop van het product op te schorten, het productassortiment te veranderen of de tarieven van haar producten te wijzigen, met dien verstande dat de wijzigingen geen enkele invloed hebben op de bestellingen die de verkoper voorafgaand aan de wijziging reeds uitdrukkelijk had aanvaard en bevestigd.

In voorkomend geval, kan elke verandering van de toepasselijke BTW-tarieven meteen worden doorgerekend in de aangeduide prijzen, dit gezien de wettelijke verplichtingen inzake BTW.

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro en inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen, tenzij anders vermeld op de productpagina. Indien leveringskosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld bij de afrekening.

3. Online aankopen en betaling

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het aangeboden assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Verhaeghe Solutions BVBA.

Betaling van de prijs (met inbegrip van eventuele transportkosten) kan gebeuren als volgt:
- Ofwel door overschrijving op een bankrekening van Verhaeghe Solutions BVBA, en dit voorafgaand aan de levering van de goederen.
(na ontvangst van uw bestelling zal Verhaeghe Solutions BVBA zijn bankrekening kenbaar maken in de bevestigingsmail).

- Ofwel online betalen met bankkaart (Maestro, Mastercard, Visa) of iDeal. De betaling wordt in dit geval afgehandeld door Europabank.

De eigendomsoverdracht van de verkochte producten heeft slechts plaats na volledige betaling van de prijs (met inbegrip van de kosten).

4. Levering

De levering geschiedt op het door de koper aangegeven adres. De producten kunnen echter enkel geleverd worden op een adres (geen postbus).
De levering geschiedt normaal gezien binnen de twintig (20) werkdagen na de aanvaarding van de bestelling door de verkoper, doch de verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onvoorziene vertragingen bij de afhandeling of levering van de bestelling.
Leveringskosten kunnen geraadpleegd worden op de webshop van Verhaeghe Solutions BVBA op deze pagina: www.verhaeghe.be/textiel/levering

5. Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Verhaeghe Solutions BVBA waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Verhaeghe Solutions BVBA.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Verhaeghe Solutions BVBA zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

6. Bewijs

De koper erkent dat de gegevens bijgehouden in het informaticasysteem van de verkoper als bewijs gelden van de overeenkomst en communicatie tussen partijen.

7. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. De consument heeft het recht om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, en dit binnen de veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de klant Verhaeghe Solutions BVBA (Posterijlaan 23, 8740 Pittem, België; tel. +32 51 46 62 50, e-mail: info@verhaeghe.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bij voorkeur bij e-mail op info@verhaeghe.be) op de hoogte brengen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant die gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht moet de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen terug bezorgen aan Verhaeghe Solutions BVBA, Posterijlaan 23, 8740 Pittem, België. De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn steeds ten laste van de koper.

Indien de koper reeds betaald heeft voor de teruggezonden goederen, zal de verkoper, mits ontvangst van de goederen, de prijs voor de betrokken goederen en de leveringskosten aan de koper terugbetalen, en dit binnen de veertien (14) dagen na ontvangst van de kennisgeving houdende verzaking.

Indien de teruggestuurde goederen evenwel op een of andere manier in waarde verminderd zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding in rekening te brengen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Ingevolgde de aard van de goederen (en meer in het bijzonder omwille van hygiënische redenen) kan het herroepingsrecht niet langer worden uitgeoefend door de koper indien de producten reeds uit hun individuele verpakking werden gehaald. Het verzakingsrecht kan evenmin worden uitgeoefend indien door de koper gepersonaliseerde producten werden besteld.

8. Persoonsgegevens en privacy

De persoonsgegevens die de koper via de webshop of via e-mail verstuurt, worden door de verkoper verwerkt en mogelijkerwijze in een database bijgehouden. Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is Dhr. Pieter Verhaeghe, vaste vertegenwoordiger van Verhaeghe Pieter BVBA als zaakvoerder van Verhaeghe Solutions BVBA.
De koper kan de verkoper echter altijd vragen om diens persoonsgegevens te raadplegen, te verbeteren of te laten schrappen. De koper kan hiervoor gebruik maken van het e-mailadres info@verhaeghe.be
De verkoper zal de persoonsgegevens van de koper enkel gebruiken voor (I) de levering en eventuele facturering van de bestelde producten en om de koper te contacteren in geval van problemen, en (II) gebruik van het e-mailadres voor nieuwsbrieven indien de koper hiervoor toestemming heeft gegeven.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Deze website maakt mogelijk gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De cookies genereert informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres). Die wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

9. Aantasting geldigheid en niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Verhaeghe Solutions BVBA om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

10. Toepasselijk recht - geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Verhaeghe Solutions BVBA heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op www.unizo.be/e-commerce waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO. U kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

11. Klantendienst

De klantendienst van Verhaeghe Solutions BVBA is bereikbaar tijdens de openingsuren op het telefoonnummer +32 51 46 62 50, via e-mail op info@verhaeghe.be of per post op het volgende adres: Verhaeghe Solutions BVBA, Posterijlaan 23, 8740 Pittem, België.

12. Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Verhaeghe Solutions BVBA. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Verhaeghe Solutions BVBA kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Bijlage: Modelformulier voor herroeping

Klik hier om het modelformulier voor herroeping te downloaden.

Verhaeghe Solutions BVBA - Posterijlaan 23 - 8740 Pittem (België) - Tel. 051/46 62 50 - info@verhaeghe.be - BTW BE0508.994.533 - RPR Gent afdeling Brugge